Załącznik do Zarządzenia nr 17/2020
Reprezentanta Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
z dnia 29.07.2020 r.

Regulamin wydarzenia „Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.”

(Lotnisko EPTO Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, 19.08-22.08.2020r.)

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Uczestnik Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wzięciem udziału w wydarzeniu. Poprzez udział w wydarzeniu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

Zakres

 1. Regulamin wydarzenia, zwany dalej regulaminem, został wydany na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U z 2017 r. , poz. 862 – tekst jednolity) oraz na podstawie  przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorem Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna.
 3. Miejscem odbywania się wydarzenia Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. jest teren Lotniska EPTO Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.
 4. Na potrzeby Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. przyjmuje się następujące definicje:
  • „Wydarzenie” – Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie.
  • „Instalacja” – wieloelementowa realizacja artystyczna w konkretnej przestrzeni (miejscu, obiekcie itp.) zastanej lub konstruująca taką przestrzeń. Instalacja to inaczej dzieło plastyczne o przestrzennych walorach zbudowane przez artystę i dopasowane do konkretnej przestrzeni.
  • „Organizator” – Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna, odpowiedzialna za koordynacje wydarzenia i  wykonanie niniejszego Regulaminu.
  • „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, spełniająca i akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu.
  • „Samochód” – samochód osobowy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (punkt 40 Art. 2, tj. pojazd przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, o łącznej masie do 3,5 tony, do kierowania którym uprawnia prawo jazdy kat. B).

Udział w wydarzeniu

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 19.08.2020 roku do 22.08.2020 roku, codziennie w godzinach 20:30 – 00:00.
 2. Ostatni wjazd na teren wydarzenia przewidywany jest około godziny 23:45. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin funkcjonowania wydarzenia i występowania przerw technicznych.
 3. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek poruszać się po jego terenie wyłącznie samochodem, z włączonymi światłami postojowymi.
 4. Na terenie wydarzenia każdy kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a także bezpieczny odstęp od poprzedzającego go pojazdu. Za zdarzenia drogowe wynikłe w czasie wydarzenia, w tym kolizje czy stłuczki będące wynikiem nie zachowania przez kierującego pojazdem szczególnej ostrożności, a także bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, Organizator nie odpowiada. Kierujący pojazdem wjeżdża na teren wydarzenia na własną odpowiedzialność.
 5. Na terenie wydarzenia uczestnicy mają obowiązek poruszać się samochodem z prędkością wynoszącą 5-10km/h.
 6. Na teren wydarzenia wpuszczane będą tylko te pojazdy, które uznać można za samochód osobowy zgodnie z punktem 40 Art. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 7. Na terenie wydarzenia w samochodzie może jednocześnie przebywać maksymalnie liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 8. Wstęp na wydarzenie jest płatny. Ustala się następujące taryfy cenowe:
  1. 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto 00/100) za wjazd samochodu na teren wydarzenia w dniach 19.08 oraz 20.08,
  2. 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych brutto 00/100) za wjazd samochodu na teren wydarzenia w dniach 21.08 oraz 22.08.
   • Cena biletu dotyczy samochodu, bez względu na ilość osób przebywających w pojeździe. Bilety są ważne w dniach obowiązywania taryfy, której cena znajduje się na bilecie.
 9. Wszystkie samochody hybrydowe oraz elektryczne są uprawnione do bezpłatnego wjazdu na teren wydarzenia. Uczestnik kierujący pojazdem jest zobowiązany do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu na prośbę organizatora, w celu zweryfikowania sekcji P3 określającej rodzaj paliwa używanego w samochodzie (pojazdy uprawnione do bezpłatnego wjazdu powinny posiadać oznaczenie EE lub P/EE).
 10. Bilety wstępu można zakupić za pośrednictwem stron internetowych (zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej wiąże się z akceptacją regulaminu portalu) wybranych przez Organizatora oraz w kasie biletowej, ustawionej przy wjeździe na teren wydarzenia. Bilety zakupione za pośrednictwem portali sprzedażowych będą honorowane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 11. Posiadanie biletu uprawnia do jednorazowego wjazdu samochodem na teren wydarzenia, w trakcie trwania wydarzenia.
 12. Niewykorzystany w trakcie wydarzenia bilet traci ważność, a niewykorzystanie biletu w trakcie wydarzenia nie uprawnia Kupującego do ubiegania się o zwrot kosztów biletu, ani wymiany na przedmiot o równej wartości.
 13. Przed wjazdem na teren wydarzenia obowiązuje jedna kolejka. Posiadanie biletu zakupionego wcześniej za pośrednictwem portali sprzedażowych nie uprawnia do wcześniejszego wejścia na teren wydarzenia poza obowiązującą kolejką.
 14. Na teren wydarzenia prowadzi jedno wejście, a z terenu wydarzenia jedno wyjście – ruch na terenie wydarzenia odbywa się zgodnie z oznaczeniem.
 15. Wjazd na teren wydarzenia możliwy jest najwcześniej o godzinie rozpoczęcia wydarzenia.
 16. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzenia, jednakże zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania wydarzenia ze względów pogodowych, bądź obostrzeń epidemiologicznych.
 18. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłóca wydarzenie lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie terenu wydarzenia lub nie wpuszczone na wydarzenie. W takiej sytuacji opłata za bilet wstępu nie podlega zwrotowi.
 19. Na terenie wydarzenia obowiązują następujące zakazy:
  1. opuszczania samochodu, z wyjątkiem stref z sanitariatami
  1. zmiany trasy przejazdu, wyznaczonej przez organizatora wydarzenia,
  2. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z okien samochodów,
  3. zatrzymywania pojazdów bez uzasadnionej przyczyny (za przykłady uzasadnionego zatrzymania auta uważa się sytuacje opisywane w punkcie 24 niniejszego regulaminu),
  4. używania sygnału dźwiękowego (klaksonu) lub ustawiania zbyt dużej głośności muzyki,
  5. używania laserów,
  6. palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz e-papierosów,
  7. spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  8. wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych przedmiotów,
  9. wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  10. podchodzenia lub podjeżdżania poza ustaloną trasą do instalacji wystawianych w ramach wydarzenia.
 20. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 18 i 19 niniejszego regulaminu interweniować będą służby porządkowe.
 21. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
 22. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 23. Podczas wydarzenia nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 24. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych, informacyjnych lub bezpośrednio do służb medycznych.
 25. Wszelkie problemy należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych wydarzenia.
 26. Uczestnik kierujący pojazdem, poruszającym się po terenie wydarzenia, jest zobowiązany do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą oraz niewjeżdżanie na pas ruchu przeznaczony dla służb ratowniczych i porządkowych, chyba że otrzyma takie polecenie od osób kierujących ruchem na terenie wydarzenia.
 27. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 28. Organizator ma prawo do rejestrowania i utrwalania wizerunku osób będących na terenie wydarzenia w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych, itp.
 29. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 30. Handel na terenie wydarzenia odbywać się może tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora i za wyłączną zgodą Organizatora. W przypadku prowadzenia handlu w innych miejscach i bez zgody Organizatora Straż Miejska w Toruniu zatrzymywać będzie towar.

Zasady BHP i sanitarno-epidemiologiczne

 1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących rygorów, wytycznych i nakazów Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czas pandemii.
 2. Uczestnicy siedzący w samochodach zobowiązani są do skutecznego zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia. Zwłaszcza w momencie zakupu biletu lub okazania go do sprawdzenia podczas wjazdu na teren wydarzenia.
 3. Podczas wjazdu na teren wydarzenia Organizator wykona zdjęcie rejestracji samochodu wpuszczanego na teren wydarzenia. Zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Uczestnikami wydarzenia w razie zaistnienia konieczności poinformowania ich o zaistnieniu sytuacji epidemiologicznej.
 4. Organizator zapewnia pasmo radiowe służące do przekazywania komunikatów organizacyjnych, które każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest ustawić w radiu samochodowym i słuchać podczas przebywania na terenie wydarzenia. Częstotliwość radiowa na której podawane będą komunikaty to: 91.1 MHz.
 5. W kolejce do sanitariatów, obowiązuje zachowanie co najmniej 2 metrów między Uczestnikami.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Auto Skyway Festival. Lotnisko. Toruń. Województwo Kujawsko-Pomorskie. jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia jest Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.
 2. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w tym na zapisanie numeru tablic rejestracyjnych samochodu, którym porusza się po terenie wydarzenia.
 3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – w celu identyfikacji Uczestnika, w razie wystąpienia przypadku zachorowania na COVID-19 i poinformowania pozostałych Uczestników wydarzenia o zaistniałym przypadku. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego usuniecie danych osobowych Uczestników wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od daty odbycia się wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia Organizator ma obowiązek udostępnienia listy uczestników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Skip to content