Regulamin wydarzenia

„14. Bella Skyway Festival Toruń. Kujawsko-Pomorskie”
(Toruń, 15.08-19.08.2023 r.)

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie (zwany dalej Bella Skyway Festival, Wydarzeniem lub Festiwalem). Uczestnicy 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wzięciem udziału w wydarzeniu. Zakup biletu i udział w wydarzeniu, są równoznaczne z akceptacją przez Uczestników zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zakres

 1. Regulamin wydarzenia (zwany dalej Regulaminem) został wydany na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U z 2017 r. , poz. 862 – tekst jednolity) oraz na podstawie  przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorami 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna (zwani dalej Organizatorem).
 3. Miejscem odbywania się wydarzenia 14. Bella Skyway Festival jest teren toruńskiego Zespołu Staromiejskiego oraz lokalizacje w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną również wydarzenia towarzyszące rozmieszczone w różnych lokalizacjach na terenie miasta Torunia, na których obowiązywać może oddzielny regulamin zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatorów wydarzeń towarzyszących.
 4. Festiwalu ma charakter otwarty i bezpłatny. W ramach wydarzenia zorganizowana jest płatna atrakcja w formie zamkniętej strefy znajdującej się w obrębie Placu Rapackiego
 5. Na potrzeby 14. Bella Skyway Festival przyjmuje się następujące definicje:
  • „wydarzenie” – 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie zwany dalej 14. Bella Skyway Festival;
  • „organizator” – Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna, odpowiedzialna za koordynacje wydarzenia i  wykonanie niniejszego Regulaminu;
  • „uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, spełniająca i akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu;
  • „strefa” – ogrodzony teren zlokalizowany w obrębie Placu Rapackiego, na którym odbywa się płatna atrakcja Festiwalu;
  • „wydarzenie towarzyszące” – specjalne wydarzenia odbywające się podczas Bella Skyway Festival. Wydarzenie Dinner in the Sky jest jedynym wydarzeniem towarzyszącym znajdującym się w strefie Bella Skyway Festival;
  • „strefa gastronomiczna” – otwarta, ogólnodostępna strefa rozmieszczona na terenie Rynku Nowomiejskiego, w której zlokalizowane są foodtracki oraz stoiska z żywnością;
  • „strefa handlowa” – wyznaczone przestrzenie na terenie miasta, w których za zgodą Organizatora odbywać się może handel okolicznościowy;
  • „instalacja” – wieloelementowa realizacja artystyczna w konkretnej przestrzeni (miejscu, obiekcie itp.) zastanej lub konstruująca taką przestrzeń. Instalacja to inaczej dzieło plastyczne o przestrzennych walorach zbudowane przez artystę i dopasowane do konkretnej przestrzeni, do instalacji zalicza się także mapping wyświetlany na fasadzie budynku.

Udział w wydarzeniu

 1. Wydarzenie odbywa się w dniach od 15.08.2023 roku do 19.08.2023 roku, codziennie w godzinach 20:30 – 00:00.
 2. Ostatnie wejście na teren strefy przewidywane jest około godziny 23:45. Przez wejście na teren strefy Organizator rozumie ustawienie się uczestnika w kolejce najpóźniej do godziny 23:45. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin funkcjonowania wydarzenia i występowania przerw technicznych.
 3. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, z wyłączeniem strefy z płatną atrakcją. Ustala się następujące taryfy cenowe:
  • 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto 00/100) w przedsprzedaży od dnia ogłoszenia do dnia 14.08.2023 r. włącznie
  • 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych brutto 00/100) od dnia 15.08.2022 r. do 19.08.2022 r.
  • dzieci do lat 3 mogą wejść na teren strefy bezpłatnie.
 4. Bilety wstępu można zakupić za pośrednictwem stron internetowych (zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej wiąże się z akceptacją regulaminu portalu) wskazanych przez Organizatora oraz w oznaczonych kasach biletowych:
  • w dniach 3-19 sierpnia 2023 r.:
   • w kasie biletowej Zamku Krzyżackiego w Toruniu, w godzinach 10:00-18:00
   • w kasie biletowej Krzywej Wieży w Toruniu, w godzinach 10:00-18:00
  • w dniach 15-19 sierpnia 2023 r.:
   • w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na Rynku Staromiejskim, w godzinach 18:00-22:00
   • w kasie biletowej przed wejściem do strefy, w godzinach 18:00-00:00
 5. Bilety zakupione za pośrednictwem portali sprzedażowych będą honorowane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 6. Posiadanie biletu uprawnia uczestnika do jednorazowego wejścia na teren strefy.
 7. Przed wejściem na teren strefy obowiązuje jedna kolejka. Posiadanie biletu zakupionego wcześniej drogą elektroniczną nie uprawnia do wcześniejszego wejścia na teren strefy poza obowiązującą kolejką.
 8. Bilety elektroniczne obowiązują wyłącznie w dniu wskazanym na bilecie. Niewykorzystany w trakcie wydarzenia bilet traci ważność, a niewykorzystanie biletu w trakcie wydarzenia nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o zwrot kosztów biletu, ani wymiany na przedmiot o równej wartości.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania wydarzenia w danym dniu ze względów pogodowych lub innych wydarzeń losowych lub siły wyższej. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn losowych bilety obowiązywać będą w pozostałe dni festiwalu.
 10. Organizator zastrzega możliwość chwilowego wstrzymania ruchu na terenie strefy, ogłoszenia przerwy technicznej lub wyłączenia niektórych instalacji festiwalowych ze względów bezpieczeństwa. Chwilowa niedostępność wszystkich atrakcji wydarzenia nie uprawnia do dokonywania zwrotu biletów.
 11. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek poruszać się po jego terenie pieszo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 12. W strefie nie może znajdować się więcej niż 995 osób. Organizator zastrzega możliwość regulowania ilości osób przebywających na terenie wydarzenia.
 13. Na teren strefy prowadzi jedno wejście, a z terenu strefy jedno wyjście – ruch na terenie wydarzenia odbywa się zgodnie z oznaczeniem. Na terenie strefy znajdują się oznaczone wyjścia ewakuacyjne.
 14. Wejście na teren wydarzenia możliwy jest najwcześniej o godzinie rozpoczęcia wydarzenia.
 15. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzenia, jednakże zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej.
 16. Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłóca wydarzenie, m.in. poprzez krzyki, używanie transparentów lub innych nośników treści, urządzeń emitujących dźwięk lub obraz, organizujące zgromadzenia, zbiórki lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, będą poproszone o opuszczenie terenu wydarzenia lub nie wpuszczone na wydarzenie, a w razie konieczności będą usunięte z terenu wydarzenia przez odpowiednie służby (policja, straż miejska, pracownicy ochrony). Dotyczy to w szczególności zachowań, które uniemożliwiają lub utrudniają właściwy odbiór wydarzenia przez osoby trzecie. W sytuacjach opisanych powyżej opłata za bilet wstępu nie podlega zwrotowi.
 17. W strefie oraz na terenie wydarzenia, w pobliżu instalacji obowiązują następujące zakazy:
  • pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów i śmieci,
  • używania głośników do emitowania muzyki,
  • używania laserów,
  • palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz e-papierosów,
  • wnoszenia i spożywania substancji psychotropowych, środków odurzających i alkoholu,
  • wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych przedmiotów,
  • wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm,
  • dotykania i wchodzenia na elementy instalacji,
  • prób uszkodzenia instalacji,
 18. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
 19. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 20. Podczas wydarzenia nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 21. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 15, 16, 17 i 18 niniejszego regulaminu interweniować będą służby porządkowe.
 22. Wszelkie problemy należy zgłaszać do Organizatora lub osób obsługujących instalacje.
 23. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 24. Organizator ma prawo do rejestrowania i utrwalania wizerunku osób będących na terenie wydarzenia w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych, itp.
 25. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 26. Handel na terenie wydarzenia odbywać się może tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora i za wyłączną zgodą Organizatora. W przypadku prowadzenia handlu w innych miejscach i bez zgody Organizatora Straż Miejska w Toruniu zatrzymywać będzie towar.

BHP

 1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń obsługi Festiwalu i instalacji, związanych z kwestiami bezpieczeństwa i porządku.
 2. W razie przypadku zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do Organizatora lub osób obsługujących instalacje.
 3. Na terenie każdej festiwalu zlokalizowane są punkty medyczne, a także piesze patrole medyczne udzielające podstawowej pomocy w przypadku zasłabnięcia lub innych nagłych dolegliwości zdrowotnych.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Bella Skyway Festival jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia jest Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres siedziby.
 2. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego usuniecie danych osobowych Uczestników wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od daty odbycia się wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content