Regulamin wydarzenia

„12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie”
(Toruń, 17.08-21.08.2021 r.)

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w 12. Bella Skyway Festival  Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie. Uczestnicy 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wzięciem udziału w wydarzeniu. Zakup biletu i udział w wydarzeniu, są równoznaczne z akceptacją przez Uczestników zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Zakres

 1. Regulamin wydarzenia (zwany dalej regulaminem) został wydany na podstawie zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U z 2017 r. , poz. 862 – tekst jednolity) oraz na podstawie  przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorami 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna.
 3. Miejscem odbywania się wydarzenia 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie będą 3 ogrodzone strefy – każda podzielona na cztery sektory – zlokalizowane na terenie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 4. Na potrzeby 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie przyjmuje się następujące definicje:
  • „wydarzenie” – 12. Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie;
  • „organizator” – Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna, odpowiedzialna za koordynacje wydarzenia i  wykonanie niniejszego Regulaminu;
  • „uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, spełniająca i akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu;
  • „strefa” – ogrodzony teren, na którym odbywa się wydarzenie. Strefy zostaną zlokalizowane w obrębie Placu Rapackiego, Doliny Marzeń oraz Ruin Zamku Krzyżackiego;
  • „sektor” – wydzielona przestrzeń na terenie strefy, w której przebywać może nie więcej niż 250 osób;
  • „instalacja” – wieloelementowa realizacja artystyczna w konkretnej przestrzeni (miejscu, obiekcie itp.) zastanej lub konstruująca taką przestrzeń. Instalacja to inaczej dzieło plastyczne o przestrzennych walorach zbudowane przez artystę i dopasowane do konkretnej przestrzeni, do instalacji zalicza się także mapping wyświetlany na fasadzie budynku.

Udział w wydarzeniu

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 17.08.2021 roku do 21.08.2021 roku, codziennie w godzinach 20:30–00:00.
 2. Ostatnie wejście na teren wydarzenia przewidywane jest około godziny 23:45. Przez wejście na teren wydarzenia Organizator rozumie wejście na teren strefy, w kolejce do której znajdował się uczestnik około godziny 23:45. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin funkcjonowania wydarzenia i występowania przerw technicznych.
 3. Wstęp na wydarzenie jest płatny. Ustala się następujące taryfy cenowe:
  • 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto 00/100) w przedsprzedaży do dnia 15.08.2021 r.
  • 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych brutto 00/100) od dnia 16.08.2021 r. do 21.08.2021 r.
  • dzieci do lat 3 mogą wejść na teren wydarzenia bezpłatnie.
 4. Bilety wstępu można zakupić za pośrednictwem stron internetowych (zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej wiąże się z akceptacją regulaminu portalu) wybranych przez Organizatora oraz w kasach biletowych, ustawionych przy wejściu na teren każdej ze stref. Bilety zakupione za pośrednictwem portali sprzedażowych będą honorowane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 5. Posiadanie biletu uprawnia uczestnika do jednorazowego wejścia na teren każdej ze stref w konkretnym dniu trwania wydarzenia.
 6. Przed wejściem na teren stref obowiązuje jedna kolejka. Posiadanie biletu zakupionego wcześniej drogą elektroniczną nie uprawnia do wcześniejszego wejścia na teren wydarzenia poza obowiązującą kolejką.
 7. Bilety elektroniczne obowiązują wyłącznie w dniu wskazanym na bilecie. Podczas pierwszego wejścia na teren wydarzenia bilet zostanie zeskanowany i wymieniony na bilet papierowy. Niewykorzystany w trakcie wydarzenia bilet traci ważność, a niewykorzystanie biletu w trakcie wydarzenia nie uprawnia Kupującego do ubiegania się o zwrot kosztów biletu, ani wymiany na przedmiot o równej wartości.
 8. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek poruszać się po jego terenie wyłącznie pieszo, zgodnie z określonym kierunkiem zwiedzania.
 9. Liczba widzów przebywających jednocześnie w każdej ze stref nie będzie przekraczać 999 osób, a w każdym sektorze 250 osób. Organizator zastrzega możliwość regulowania ilości osób przebywających na terenie wydarzenia.
 10. Na teren każdej ze stref prowadzi jedno wejście, a z terenu strefy jedno wyjście – ruch na terenie wydarzenia odbywa się zgodnie z oznaczeniem. Na terenie każdej strefy znajdują się oznaczone wyjścia ewakuacyjne.
 11. Wejście na teren wydarzenia możliwe jest najwcześniej o godzinie rozpoczęcia wydarzenia.
 12. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzenia, jednakże zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania wydarzenia ze względów pogodowych, bądź obostrzeń epidemiologicznych.
 14. Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłóca wydarzenie lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie terenu wydarzenia lub nie wpuszczone na wydarzenie. W takiej sytuacji opłata za bilet wstępu nie podlega zwrotowi.
 15. Na terenie wydarzenia obowiązują następujące zakazy:
  • zmiany trasy przejścia wyznaczonej przez organizatora wydarzenia,
  • pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów i śmieci na terenie wydarzenia,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  • używania głośników do emitowania muzyki,
  • używania laserów,
  • palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz e-papierosów,
  • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  • wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych przedmiotów,
  • wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • dotykania i wchodzenia na elementy instalacji,
  • prób uszkodzenia instalacji,
  • odsłaniania ust i nosa, w tym zdejmowania maseczki ochronnej.
 16. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
 17. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 18. Podczas wydarzenia nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 19. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 15, 16, 17 i 18 niniejszego regulaminu interweniować będą służby porządkowe.
 20. W razie przypadku zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do Organizatora lub osób obsługujących instalację.
 21. Wszelkie problemy należy zgłaszać do Organizatora lub osób obsługujących strefę.
 22. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 23. Organizator ma prawo do rejestrowania i utrwalania wizerunku osób będących na terenie wydarzenia w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych, itp.
 24. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 25. Handel na terenie wydarzenia odbywać się może tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora i za wyłączną zgodą Organizatora. W przypadku prowadzenia handlu w innych miejscach i bez zgody Organizatora Straż Miejska w Toruniu zatrzymywać będzie towar.

Zasady BHP i sanitarno-epidemiologiczne

 1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących rygorów, wytycznych i nakazów Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czas pandemii, a także do bezwzględnego przestrzegania zaleceń obsługi instalacji związanych z kwestiami bezpieczeństwa i porządku.
 2. Uczestnicy przebywający na terenie stref zobowiązani są do skutecznego zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia.
 3. Przed wejściem na teren Organizator zapewni możliwość zdezynfekowania rąk.
 4. W kolejce do kasy, sanitariatów oraz do wejścia na strefę, obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra odstępu między Uczestnikami.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Bella Skyway Festival Toruń Województwo Kujawsko-Pomorskie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia jest Organizator – Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.
 2. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – w celu identyfikacji Uczestnika, w razie wystąpienia przypadku zachorowania na COVID-19 i poinformowania pozostałych Uczestników wydarzenia o zaistniałym przypadku. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego usuniecie danych osobowych Uczestników wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od daty odbycia się wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia Organizator ma obowiązek udostępnienia listy uczestników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Skip to content