Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Księżyc · The Moon

  • Simeon Nelson with Rob Godman + Nick Rothwell
  • Australia, UK
  • 26.08, 27.08, 28.08
  • Collegium Maximum (plac Rapackiego)

Brytyjczyk Simeon Nelson jest znany z prac oscylujących na pograniczu nauki i sztuki. Na budynku Collegium Maximum UMK artysta stworzy dynamiczną świetlną projekcję, której powstanie zostało zainspirowane niedawnym odkryciem wody i lodu pod powierzchnią Księżyca. Zagadnienie żywiołów łączy się z dążeniem estetycznym w swego rodzaju ciekłokrystalicznej grze przejścia wody poprzez stany skupienia: stały, ciekły i gazowy, w których Nelson dostrzega analogię do stanów umysłu i sumienia.

British Simeon Nelson is known for his work in the interstices of science and art. For the Collegium Maximum of Toruń’s Nicolaus Copernicus University, the artist develops an impressive dynamic light projection inspired by the recent discovery of water and ice under the surface of the Moon. Environmental issues relate here with an aesthetic drive in a sort of “liquid crystal” game of transformation of water through its crystalline, liquid and vaporous states which Nelson sees as analogical to states of mind and consciousness.