Wykłady i prezentacje „Świadomość nieba”
Lectures and presentations
„Awareness of the sky”

O Stwórco, który się bawisz
Ruchem planet i gwiazd
Który sterując Marsem
wprowadzasz w życie me zamęt
Ach, czemu muszę wędrować
wśród szarych ulic i miast
Gdy powinienem przemierzać
rozgwieżdżony firmament?

DONOVAN (tłum. Marta Marecka)

Sobota, 15.08

Każda godzinna sesja będzie składała się z 45-minutowej prezentacji i 15 minut na dyskusję.

09.00 Uroczyste powitanie i kawa — Olga Marcinkiewicz, Dyrektor TORUŃ 2016 · Mário Caeiro Kurator Festiwalu SKYWAY
09.00 Simeon Nelson Wstęp: „Piękno = Prawda? Wartości w kontekście”

MYTHOS LOGOS (dwie drogi poznania wszechświata)
10.00 Arthur I. Miller Historyk nauki
11.00 João Ribeiro Artysta
12.00 Simeon Nelson Artysta
13.00 Przerwa na lunch

CAELUM INFINITIO (niebo nieskończone)
14.00 Bernard Carr Astrofizyk
15.00 Robert Priddey/Alice Williamson Astrofizyk/kompozytorka
16.00 Otwarte warsztaty (dyskusję poprowadzi Simeon Nelson)
17.00 Zakończenie

Ten cykl spotkań – wykładów i dyskusji – ma na celu ukazanie różnych poglądów na związki nieba ze współczesną nauką i sztuką oraz pokazanie, jak kluczowe jest znaczenie konceptu nieba dla tych dziedzin. Publiczność, obecna na wykładach konfrontowana będzie z różnymi poglądami i punktami widzenia. Mamy nadzieję, że w czasie tych spotkań powstanie wiele nowych pomysłów i konceptów związanych ze sztuką, nauką i filozofią, a także, że przeprowadzone dyskusje i wykłady poszerzą horyzonty uczestników i publiczności zgromadzonej na konferencji oraz przyczynią się do lepszego zrozumienia kluczowych problemów współczesnej nauki. Artyści będą rozmawiać z astronomami, astrofizykami i kosmologami o tym, w jaki sposób sztuka może przyczynić się do zwiększenia społecznej świadomości tego, czym jest niebo – niebo nad nami, poza nami, lecz także niebo w nas. Podzielmy się zatem niebem!

Głównym celem wykładów jest pogłębienie naszej wiedzy o tym, czym jest niebo, poprzez nawiązanie dialogu z osobami z różnych środowisk, o różnych poglądach, o odmiennych sposobach percepcji. Chcemy stworzyć odpowiednią atmosferę dla swobodnej wymiany myśli i poglądów pomiędzy artystami, którzy zajmują się tematyką “nieba” i “światła”, a naukowcami. Wierzymy, że to spotkanie nauki z filozofią, estetyką i etyką wyda wyjątkowe owoce, a także, że ów interdyscyplinarny dialog będzie inspiracją dla nowych dzieł sztuki – sztuki współdziałającej z nauką. Dzieła takie z pewnością zostaną zaprezentowane na kolejnych festiwalach – nie tylko podczas następnych edycji festiwalu SKYWAY, lecz także podczas innych festiwali światła i sztuki.

Wybór naukowców i artystów na naszą pierwszą konferencję podyktowany był właśnie tymi przesłankami – zaprosiliśmy na nasze spotkania ludzi kreatywnych, o krytycznym i jednocześnie otwartym spojrzeniu na świat i zagadnienie badań interdyscyplinarnych. Dzielenie się niebem to dla nas umożliwienie spotkania różnych kultur, które na co dzień obcują z tajemnicami wszechświata, czy to odkrywając systemy planetarne poza Układem Słonecznym, czy zagłębiając się w paradoksy mechaniki kwantowej. Chcemy także aby to niezwykłe spotkanie historii i mitu, nauki i technologii, wiary i etyki uczyniło nas lepszymi ludźmi.

Uczestnicy: różni ludzie, różne wrażliwości (w kolejności wystąpień):

 • Arthur I. Miller jest historykiem nauki, silnie inspirującym się współczesnymi odkryciami w dziedzinie kognitywistyki. W swojej książce pokazuje, jak te dwie dziedziny — nauki kognitywne oraz historia nauki — mogą ze sobą współpracować i pogłębiać naszą wiedzę o mechanizmach procesu twórczego. W jaki sposób nowa wiedza rodzi się na podstawie tego, co już wiemy? To podstawowe pytanie jakie sobie zadaje.
 • João Ribeiro jest artystą i malarzem. W roku 2008 rozpoczął cykl trzech indywidualnych wystaw, których kuratorem jest Mário Caeiro (Oklahoma 2009, Alquimic Maps 2011, Lazarim Panels 2013). Obecnie promuje szereg artystycznych projektów, realizowanych we współpracy z: Carlosem Pimenta (scenografia ); Pedro Sena Nunes, Gonçalo M. Tavares and João Gil (instalacje wideo); João Monge, Manuel Paulo and Nancy Vieira (muzyka); Voarte (interdyscyplinarny projekt taneczny). João Ribeiro jest autorem przygotowanej specjalnie dla Torunia instalacji zatytułowanej Łzy Świętego Wawrzyńca. W dziele tym, umieszczonym w przestrzeni publicznej, konfrontowani jesteśmy z niemal naiwnym odczytaniem religijnego mitu. W sztuce Ribiero język nauki (geometrii), język poezji i język współczucia opowiadają wspólną historię cierpienia. Przekazując nam tę piękną, średniowieczną historię, artysta używa współczesnej przestrzeni miejskiej jako środka wyrazu. Dzieło to, którego permanentne miejsce lokalizacji zostanie ustalone już po festiwalu SKYWAY ‘09, łączy elementy sztuki sakralnej z dydaktycznym charakterem naukowej wystawy.
 • Bernard J. Carr Poza fizyką, profesor interesuje się też między innymi badaniami z dziedziny parapsychologii. Profesor jest stypendystą Fundacji Johna Templetona. Razem ze swoimi współpracownikami otrzymał grant za projekt Fundamental Physics and the Problem of our Existence (Fundamentalna fizyka, a problem naszego istnienia). Jest też redaktorem książki opartej na serii konferencji sfinansowanych przez Fundację i zatytułowanej Universe or Multiverse? (Wszechświat czy Wieloświat?).
 • Robert Priddey to kosmolog obserwacyjny z Uniwersytetu Hertfordshire. Zajmuje się astronomią submilimetrową – bada pył i cząsteczki w galaktykach na wysokich przesunięcia ku czerwieni, w których powstaje dużo gwiazd. Interesuje go również potencjał, jaki oferują badania interdyscyplinarne, szczególnie na granicy nauk ścisłych i sztuki oraz nauk humanistycznych.
 • Alice Williamson jest muzykiem i pracuje obecnie nad swoim doktoratem na Uniwersytecie Hertfordshire. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny. Alice bada, w jaki sposób muzyka i kosmologia splatały się ze sobą i były dla siebie źródłem inspiracji w myśli i literaturze starożytnych Chin za czasów wschodniej dynastii Zhou (770-221 p.n.e.). Te zainteresowania i przekonanie o istotności związków pomiędzy nauką i muzyką, bierze się częściowo z jej różnorodnych doświadczeń edukacyjnych, związanych z muzyką. Podczas swoich studiów licencjackich na Uniwersytecie Cambridge, Alice studiowała filozofię, antropologię, psychologię, fizykę, socjologię, politykę i sztuki plastyczne, szukając związków wszystkich tych dziedzin z muzyką. Poza pisaniem doktoratu, Alice gra na klarnecie, występując przede wszystkim w zespole klezmerskim (grającym tradycyjną muzykę żydowską). Komponuje też współczesną muzykę kameralną — kompozycję studiowała u brytyjskiego kompozytora Giles Swayne'a. Ostatnio pracowała też razem ze swoim promotorem, Robertem Priddey'em nad krótkim filmem edukacyjnym na temat historii astronomii a także nad otwartymi wykładami, w których opowiada o związkach muzyki i astronomii w historii zachodnich cywilizacji.

O kuratorach-moderatorach:

 • Simeon Lockhart Nelson, jeden z kuratorów prowadzących konferencję, jest artystą, zajmującym się nauką i religią. Jednym z głównych obszarów jego zainteresowań są interakcje pomiędzy człowiekiem, a naturą. Jego zainteresowanie nauką umotywowane jest „post-redukcjonistycznym” przekonaniem o konieczności związków nauk ścisłych z innymi dziedzinami wiedzy i sposobami poznawania świata. W swoich dziełach, wielkich muzealnych instalacjach, opisuje tendencje występujące w naturze i kulturze. Jego prace są silnie zainspirowane naukowymi oraz artystycznymi przedstawieniami natury, zawartymi w dziełach z dziedziny kartografii, biologii, kosmologii, anatomii, etnografii, architektury i historii.
 • Mário Caeiro to grafik, animator kultury i dyrektor festiwalu SKYWAY ’09. Jest magistrem germanistyki (specjalizacja: literaturoznawstwo, obszar zainteresowań: twórczość Franza Kafki), ukończył też studia podyplomowe w dziedzinie Kształtowania Przestrzeni Miejskiej i Badań Interdyscyplinarnych (Studies in Urban Design and Interdisciplinarity). Jak można łatwo wywnioskować, patrząc na listę organizowanych przez niego imprez, takich jak: Lisbon, Capital of Nothing (Lizbona, Stolica Nicości) (2001-2) czy Luzboa – International Biennale on the Theme of Light (2004/2006), głównym obszarem zainteresowań Caerio są interdyscyplinarne projekty kulturalne.

Oh God is playing marbles
With his planets and his stars
Creating havoc in my life
With his influence on Mars
But now I’m stumbling down the highway
with my boots of steel
I should be rolling down the skyway
with my cosmic wheels

DONOVAN

Saturday, 15.08

All one hour sessions will be 45 minutes of presentation and 15 minutes of Q&A.

09.00 Coffee and Welcome — Olga Marcinkiewicz Director of TORUN 2016 · Mário Caeiro Curator of SKYWAY
09.00 Simeon Nelson Introduction: ‘Beauty = Truth? Values in context’

MYTHOS LOGOS (two necessary ways of knowing the world)
10.00 Arthur I. Miller Historian of science
11.00 João Ribeiro Artist
12.00 Simeon Nelson Artist
13.00 Lunch

CAELUM INFINITIO (the sky as infinite)
14.00 Bernard Carr Astrophysicist
15.00 Robert Priddey/Alice Williamson Astrophysicist/composer
16.00 Open Working Session moderated by Simeon Nelson
17.00 Close

This meeting consists of a series of talks and conversations, aiming to offer a wide range of views on the significance of the sky in contemporary scientific culture and art. The public will be confronted with different perspectives and positions and it is hoped that from these dialogues new conceptions of art, science and philosophy will emerge and that participants and audience will be challenged to critically advance their own insight and understanding of some of the most important issues in science, technology and knowledge today. Artists will debate with astronomers, astrophysicists and cosmologists on the ways in which art can contribute to a broader awareness of the sky not only ‘above’ and ‘outside’ us, but ‘below’ and ‘inside’ us. Let’s share the culture of the sky!

The objective of the talks is to foster new understandings of the sky through dialogue from a broad range of viewpoints and epistemological positions. The intention is to create an intellectual momentum for encounters between the work of artists dealing with the ‘sky’ and ‘light’ and scientists. It is hoped that scientific, philosophical, aesthetic and ethical discourses will meet in unexpected and surprising ways and that this interdisciplinary discourse will translate into frameworks for the production of art – not only informed but co-formed by scientific culture. Such creative results shall be publicly presented in events to come, not only in the program of SKYWAY but also under the auspices of other light festivals and art events.

This is the justification for this first panel of researchers and visual artists – all with critical and creative approaches to interdisciplinary knowledge and reality. Sharing the Sky thus represents, in this context, a meeting point of the cultures where strangeness of the cosmos - from the existence of extrasolar planetary systems to the paradoxical indeterminacy of quantum mathematics – is encountered and reflected upon so that history and myth, science and technology, faith and ethics are desirably intertwined in the promotion of Conscience.

The participants: diverse sensibilities (in order of appearance)

 • Arthur I. Miller is a historian of science whose approach has been strongly influenced by current work in cognitive science, shows how the two fields of art and science might be fruitfully linked to yield new insights into the creative process. How can new knowledge be created from already existing knowledge? This is one of his key-questions.
 • João Ribeiro is an artist and a painter. Since 2008 he’s realizing a cycle of three individual exhibitions curated by Mário Caeiro (Oklahoma 2009, Alquimic Maps 2011, Lazarim Panels 2013). Presently he promotes a series of artistic collaborations with: Carlos Pimenta (set design); Pedro Sena Nunes, Gonçalo M. Tavares and João Gil (video-installation); João Monge, Manuel Paulo and Nancy Vieira (music); Voarte (multidisciplinary dance). João Ribeiro conceived a new piece for Toruń, called St. Lawrence’s Tears. This piece interconnects the idea of permanent public art with an almost naive reading of a religious myth. Art, in this sense, again articulates scientific language (geometry) to poetic compassion (the suffering of St. Lawrence). Here, a beautiful medieval story is recalled by means of contemporary urban ornamentation, something which shall become a simultaneously sacred and didactically scientific presence in a place to be defined after a first ephemeral version of the piece during SKYWAY ‘09.
 • Bernard J. Carr is a professor of mathematics and astronomy at Queen Mary, University of London (QMUL). His research interests include the early universe, dark matter, general relativity, primordial black holes, and the anthropic principle. He has interests outside physics, including psychic research. He has been the co-holder of a grant from the John Templeton Foundation for a project entitled Fundamental Physics and the Problem of our Existence and is the editor of a book based on a series of conferences funded by the Foundation, entitled Universe or Multiverse?
 • Robert Priddey from the University of Hertfordshire works in the area of Observational Cosmology. His observational speciality is submillimetre astronomy, studying dust and molecules in intensely star-forming galaxies at high redshift. He is also interested in the potential of interdisciplinary research, particularly at the border between science and the arts and humanities, and is committed to outreach and public engagement.
 • Alice Williamson is a musician currently engaged in doctoral research at the University of Hertfordshire. The research is interdisciplinary in nature, investigating ways in which concepts of music and concepts of cosmology were correlated - and how they fed into one another - in the literature/thought of the Eastern Zhou dynasty (770 - 221 B.C.E) of early China. This interest and strong belief in the importance of arts/science crossover stems in part from a very mixed musical background - her undergraduate music degree at Cambridge University covered philosophy, anthropology, psychology, physics, sociology, politics, visual art - all in relation to music. She has also recently worked with her supervisor Robert Priddey on a short educational film drama concerning the history of astronomy, and on a Public Lecture covering connections and symbiosis between Music and Astronomy in Western history.

About the curators-moderators:

 • Simeon Nelson is a London-based international artist and professor of sculpture at the University of Hertfordshire, UK. He works with issues in science and religion and is motivated by a ‘post-reductionist’ sense of the necessity for science to connect with other forms of knowledge and ways of knowing the world: In his interdisciplinary practice he creates large scale public and museum based installations. His work is derived from scientific and artistic representations found in cartography, biology, anatomy, cosmology and ethnographic/historical ornament. He is working with Mário Caeiro on a long-term project on origins in science and myth for SKYWAY. With the working title of Ex Nihilo, (Latin, out of nothing) Nelson's artwork will reference creation myths and scientific hypotheses on to the origin of the universe. Nelson will create three dramatic large-scale installations that will make Torun's extraordinary Gothic architecture and skyline the site for visitations from other worlds or the birth of new universes... The 2010 edition of the SKYWAY Festival shall publicly expose the results.
 • Mário Caeiro is a graphic designer, cultural programmer and director of SKYWAY ’09. With a Master in German Literature (about Franz Kafka), and Post-Graduate Studies in Urban Design and Interdisciplinarity, is particularly interested in the transdisciplinary approach of cultural production, as one might infer from urban art projects such as Lisbon, Capital of Nothing (2001-2) and Luzboa – International Biennale on the Theme of Light (2004/2006).

← Powrót do programu · Back to programme